لندسکیپ شهری امروز

طبیعت و شهر. لندسکیپ و شهر سازی. شرایط غیر قابل اجتناب است و به طور جدایی ناپذیری محدود است. امروز، ابزارهای شهر سازی به تنهایی به نظر می رسد قادر به مقاومت در برابر تمایلات یکدست محیط ساخته شده که به درجه خاصی، صاف کردن فرهنگ و مکان هاست نمی تواند باشد.تا حدود زیادی لندسکیپ به عنوان نجات دهنده حرفه محیط ساخته شده، اذعان به ظرفیت خود برای تغییر شکل فضای شهری داده است. ورود قوی و مجدد آن در مرحله طراحی با نا توانی حرفه ای برنامه ریزی که به طور متقاعد کننده ای با شرایط سیال سیاست و اقتصاد امروز است، دست کم گرفته شده است.

/ 0 نظر / 34 بازدید