پنج سنت برای تفکر لندسکیپ شهر سازی

سنت الهام بخش در برنامه ریزی شهری ، تاریخ طراحی و رشته های مرتبط ممکن است مفید برای توسعه تفکر لندسکیپ شهری برای پاسخگویی به نیازها و چالشهای زیست محیطی و فرم پایدار شهری باشد.

بیش از 10 سال لندسکیپ شهری ، نظریه جدید شهرسازی و طراحی شهری، به بحث گذاشته شده و ترویج و محبوبیت در میان دانش جویان معماری منظر و طراحی شهری در شمال آمریکا و اروپا پیدا کرده است. بحث اصلی لندسکیپ شهری این است که لندسکیپ، به جای معماری بهتر می تواند فرمهای شهری و تجارب را تعریف کند. چارلز والهایم برای تجید نظر در دیسیپلین، لندسکیپ را جایگزین معماری به عنوان بلوک ساختمان اساسی شهر می کند و جیمز کرنر لندسکیپ را به عنوان یک زیر ساخت فرایندها درحوزه عمل در نظر می گیرد. من ( نویسنده) ترجیح می دهم لندسکیپ شهری را به عنوان یک رویکرد منفی، مخالف رویکرد متعارف سنتی (مثبت) نسبت به توسعه شهری توصیف کنم.که در آن رشد شهری از زیر ساختهای خاکستری شامل جاده ها، لوله های ارائه خدمات برای توسعه شهری، تشکیل شده است. رویکرد منفی، زیر ساختهای ساخته نشده و سبز را که ارائه دهنده خدمات محیط زیستی است در نظر می گیرد، به عنوان چارچوبی برای تعریف رشد و توسعه شهرها که فرم شهری در تمام مقیاس عمل می کند. به این منظور پنج سنت در هر دو تئوری برنامه ریزی شرقی و غربی ، الهام از توسعه لندسکیپ و زیست محیط شهرسازی گرفته است.

فنگ شویی و هندسه

مدل پیش -علمی تفکر لندسکیپ شهری

مدل پیش علمی رویکرد منفی، هنر باستان ژئو منسی چینی یا فنگ شویی است، که همیشه اولویت به الگوی طبیعی و روند چی یا نفس می بخشد. مرتب از کوچک به بزرگ ، کل لندسکیپ ملی ( کوهها و مسیرهای آب) به عنوان یک ورید اژدها به هم پیوسته و یک شبکه از جنبش چی را در نظر گرفته است. زیر ساختهای لندسکیپ مقدس از فرکتال الگو گرفته  است که هر نوع عمل انسان باید به آن بیاید. این مدل برای ایجاد ساخت و ساز روستاها، شهرها، جاده ها ، پلها حتی مقبره ها مورد استفاده قرار گرفت و همه به هم متصل هستند. در این معنا، لندسکیپ مقدس، ستون فقرات یا شبکه های معنوی حفظ محیط زیست را تشکیل می دهند که زیر ساخت شده است. این سنت هنوز هم در مناطق روستایی چین برای هزاران سال است که شکوفاست و تعریفی از میراث فرهنگی لندسکیپ چینی و بار معنوی آن است. نمونه کلاسیک لندسکیپ شهرهای چین، هنگژن و سیستم آب شهر سوزاهان است. فنگ شویی نیز در فرهنگهای دیگر هم وجود دارد. امپراطوری معروف اینکن و ماچوپیچو در جنوب آمریکا همچنین بر اساس ژئو منسی بودند و شهر در هماهنگی با لندسکیپ طبیعی طراحی شده بود. این فقط یک نمونه است.

مسیرهای سبز

لندسکیپ به عنوان زیر ساخت تفریح و تجربه زیبایی

در ایالات متحده، پارکها و فضاهای سبز به عنوان زیر ساختهای اساسی در خدمت حل مسائل و مشکلات شهری مانند شلوغی و بهداشت اواخر قرن 19 هستند. پیشگام با المستد، بهترین نمونه ذکر شده عبارتند از" گردنبند زمرد بوستون " و سیستم پارک وی، مینا پولیس است. در مقیاس منطقه ای، فضاهای سبز به طور منظم به عنوان زیر ساختهای شهری برنامه ریزی شده و ایده مشابه حفاظت از سیستمهای طبیعی و برنامه ریزی فضای سبز حتی در مقیاس ملی در معادین انجام می شود. این سنت سیستم های پارک و پارک وی ها، با عملکرد خود عمدتا در تفریح و سرگرمی متمرکز شده و اخیرا توسط جنبش راه سبز در ایالات متحده به تصویب رسیدند. با این حال، غنی شده و یکپارچه شده با توابع جامع تر از جمله حفاظت از منابع طبیعی و روند طبیعی، حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه امکانات تفریحی می باشند.

 کمربند سبز

لندسکیپ به عنوان فرم ساز شهری

سنت سوم لندسکیپ به عنوان زیر ساخت در جهان غرب و اروپا ، درباره کمربند سبز ، قلب سبز و مفاهیم گوه سبز ترسیم شده است.اینها توسط طراحان شهری به عنوان جدا کننده، اتصال دهنده توسعه شهری برای ایجاد یک شکل خوب شهری استفاده می شوند. کمربندهای سبز بین شهر و روستا به عنوان یک دستگاه برنامه ریزی در ساختار شکنی دیواره های شهر اروپایی قرن 18 و 19 تامین گردید. سبز شدن دیوارهای پیشین  ، تفرجگاههایی را برای مصارف تفریحی و زیبا سازی شهری ایجاد کرد. با این حال ، آنها همچنان به عنوان جدا کننده بین شهر و روستا عمل می کنند، درست مانند دیوارهایی که در شهرهای قرون وسطی بودند. در پایان قرن نوزده، ایده کمربند سبز به عنوان متوقف کننده شهری توسط هوارد اختصاص داده شد و یک عنصر اساسی از مدل باغ شهر شد.برای یک قرن از زمان هارورد، فضای سبز برای ساختار سازی برنامه ریزی شده فرم شهری را خوب تعریف می کند مانند کمربندهای سبز برای شهرهای جمع و جور مانند لندن و برلین، قلب سبز برای شهر مهم مرکزی و گوه های سبز برای کنترل توسعه.

ایده های مشابه در برنامه ریزی شهر چینی از دهه 1950 اجرا شده و امروز هم غالب است، از جمله کمربند سبز در پایتخت چین و شواهدی در شهرهای اروپایی، ایالات متحده ( واشنگتن دی سی)و اتاوا که نشان می دهد این کمربند سبز و رویای گوه های سبز کم و بیش شکست خورده اند. شواهد همچنین نشان می دهد که تعاریف منفی اشکال لندسکیپ ( بر گرفته از شهرها) به سختی موفق برای حقاظت فضاهای باز در مناطق شهری در حال رشد می باشد. در عوض، لندسکیپ باید تعریفی مبتنی بر اسا س موارد استفاده و درک مردم داشته باشد. این مساله به شدت این مفهوم را پشتیبانی می کند که به منظور داشتن یک لندسکیپ پایدار سازگار با محیط زیست و شکل شهری، رویکرد برنامه ریزی متعارف معماری شهرسازی و توسعه اقتصادی شهرسازی باید معکوس شود.

تا حدودی به این دلیل، در دهه های گذشته، به ویژه در ایالات متحده مفهوم راه سبز بیشتر یا کمتر به جای مفهوم کمربند سبز، گوه سبز و قلب سبز به عنوان فرم ساز شهری جایگزین شده است. بر اساس مطالعات موردی چندگانه، محققان نشان داده اند که راههای سبز از یک رویکرد طراحی شهری که تلاش برای تحمیل هر دو فرم لندسکیپ و عملکرد لندسکیپ به برنامه ریزی محیط زیست پایدار است، تکامل یافته اند که به عوامل طبیعی، ارتباط بین سیستمهای طبیعی و شهری، مشارکت عمومی و حمایت از تکامل به دخالت نوآورانه دولت پرداخته است. مفهوم راههای سبز بیشتر به توسعه جامع تر و به هم پیوسته تر لندسکیپ جامع  و در هم تنیده به نام زیر ساختهای سبز پرداخته است.

شبکه محیط زیستی

لندسکیپ به عنوان زیر ساختی برای حفاظت بیولوژیکی

سنت چهارم لندسکیپ، به عنوان زیر ساخت در حفاظت بیولوژیک ریشه دارد. زیست شناس ، ادوارد ویلسون، در شرکت در حال گسترش اشاره کرد که طراحی لندسکیپ نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. جایی که محیطهای انسانی با تنوع محیط زیستی هنوز می توانند در سطوح بالاتر با قرار دادن مبتکرانه مقدار زیادی چوب، پرچین ها، منابع آبی، مخازن، حوضچه ها و دریاهای مصنوعی پایدار باشند.

برنامه های کارشناسی ارشد فقط از نظر اقتصادی بهینه و زیبا نیستند، بلکه حفاظت از گونه ها و نژادهای مختلف را در بر دارند. مفاهیمی مانند چارچوب زیست محیطی، شبکه های زیست محیطی، سیستمهای فضای باز گسترده، مدولهای چندگانه، شبکه زیستگاهی، راهروهای زیست محیطی، لندسکیپ ساختاری سازگار با محیط و غیره در مکانهای مختلف با تاکید بر حفاظت تنوع زیستی در محتوای مناظر استرس ساخنه شده اند. این مفاهیم اگرچه کمی متفاوت هستند، همه نشان می دهند که فلسفه حفاظت از طبیعت در حال تغییر است از گونه های سایت محور و روشهای محافظتی در مراحل اولیه، سیستمهای سازگار با محیط زیست، با تاکید بر زیر ساختهای عمیقا یکپارچه. در این سنت، علم اکولوژی لندسکیپ، نقش مهمی ایفا می کند. از هنگام این ظهور از سال 1929، به خصوص توسعه سریع خود از دهه 1980، لندسکیپ محیط زیست تبدیل شده است به تنها دیسیپلین مهم که پایه مهمی برای برنامه ریزی و طراحی لندسکیپ شده است. استدلال می شود که بر خلاف هر دیسیپلین دیگر، رویکرد لندسکیپ، ارزیابی جامع و ابزار برنامه ریزی را برای طراحی و توسعه  بین طبیعت و فرهنگ را ارائه می دهد. از این رو لندسکیپ به عنوان محل تعامل انسان با طبیعت به نظر می رسد در قلب پایداری باشد. تعریف لندسکیپ به عنوان مساحت همگنی متشکل از مجموعه ای از معاملات محیط زیستی اساسی است از این جهت که دیسیپلین لندسکیپ را وارد حوزه علم می کند. این به طور چشمگیری متفاوت از گذشته شاعرانه و زیباست. در حالی که تحقیقات علمی دانش زیادی در مورد پروسه ها فراهم می کند. الگوها ، تغییرات ، تغییرات جدید خواسته شده، پلی بین شکاف دانش علمی و کاربرد آن است جایی که پایداری لندسکیپ مفهوم کلیدی می شود.

زیرساختهای زیست محیطی و خدمات اکوسیستم

به عنوان نسخه توسعه یافته شبکه های زیست محیطی، زیر ساختهای زیست محیطی به جمع آوری جامع ترین معنای در نظر گرفته شده می پردازند و به عنوان یک استراتژی مهم لندسکیپ ساخته شده، مناطق شهری و شهرستانها را به وضعیت پایدار سوق می دهند. مفهوم زیر ساختهای محیط زیستی در دهه 1980 دو حوزه را پدید آورده است: مطالعه در زمینه اکو –شهر و حفاظت از زیست شناسی. با توجه به مدارک موجود، اصلاح زیر ساختهای زیست محیطی برای اولین بار در برنامه ام.آ.ب ( انسان و کره مسکونی) از یونسکو آغاز شد. در گزارش ام.آ.ب سال 1984، پنج اصل مطرح شد: 1- حفاظت زیست محیطی 2-زیر ساخت زیست محیطی3- استانداردهای محل اقامت زندگی 4- فرهنگ و تاریخ حفاظت 5- القا طبیعت به شهرستانها

اصل زیر ساختهای زیست محیطی اشاره به لندسکیپ طبیعی و مناطق داخلی شهر دارد. اما روشن نیست که همپوشانی با مفاهیم دیگری مانند حفاظت محیطی را نیز دارد. در مطالعات حفاظت بیولوژیک، این اصطلاح برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت تا شبکه زیستگاهی را بیا ن کند با تاکید بر حفاظت از عملکرد تنوع زیستی اجزای لندسکیپ از جمله منطقه اصلی کریدرها. از دیدگاه علمی ، شیوه های زیر ساختهای زیست محیطی در هلند مثالهای خوبی هستند. مثالها از جمله زیر ساختهای عمده اکولوژیکی هلند هستند که از مناطق طبیعی مرکزی،زمینه های رشد طبیعی، کریدرها یا اتصالات و مناطق بافر ساخته شده اند. اما آنچه باعث می شود که مفهوم زیر ساختهای زیست محیطی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای لندسکیپ شهری باشد، پیوند آن با در ک درست از خدمات اکوسیستم است.  چهار دسته از خدمات شناسایی می شوند:  تامین- مربوط به تولید مواد غذایی و آب تمیز، تنظیم-مربوط به کنترل آب و هوا و بیماری، وساطت- مربوط به مواد مغذی چرخه و فراهم آوردن زیستگاه ( فضای مناسب زندگی) برای گیاهان و گونه های جانوری و فرهنگی- مربوط به منافع معنوی و تفریحی.

در این معنا، زیر ساختهای زیست محیطی می تواند به عنوان ساختار لازم از یک لندسکیپ پایدار سازگار با محیط زیست باشد که در آن خروجی کالا ها و خدمات نگهداری می شود و ظرفیت سیستمها برای ارائه همان کالا و خدمات برای نسل آینده تضعیف نشده است. بنابراین، زیر ساختهای محیط زیستی می تواند به عنوان شبکه ساختاری لندسکیپ تعریف شود که شامل عناصر انتقادی لندسکیپ و الگوهای فضایی است که از اهمیت استراتژیک در حفظ تمامیت ارضی و هویت لندسکیپ طبیعی و فرهنگی بر خوردارند. و برای خدمات پایدار اکوسیستمی تامین امنیت می کنند و از میراث فرهنگی تجربیات تفریحی حمایت می کنند.

این پنج سنت و ایده درباره لندسکیپ به عنوان لندسکیپ زیرساختها و لندسکیپ شهری در نهایت بر اساس درک درستی از سرمایه های طبیعی و اکوسیستم واحد، عمل می کند و با مفهوم زیر ساختهای زیست محیطی ادغام می شود. عناصر دیگر لندسکیپ مانند کریدرهای میراث فرهنگی، باقرهای ساحلی، مدیریت فاضلابهای سطحی همچنین می تواند با زیر ساختهای زیست محیطی یکپارچه شود. به رسمیت شناختن این نکته مهم است که رویکرد متعارف برنامه ریزی توسعه شهری، که بر اساس طرح جمعیت، زیر ساختهای ساخته شده واجزا معماری است ، قادر به پاسخگویی به چالشها و نیازهای اکولوژیکی توسعه شهری پایدار نیست. در این وضعیت است که تفکر لندسکیپ شهری ارزشمند است.

با استفاده از قیاس عکاسی در توصیف فیلم و تصویر، یا شکل و زمین، اصلاح منفی می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای توصیف مدل  توسعه شهری که به طور منفی با زیرساختهای زیست محیطی در بر گرفته شده است و نه راه دیگری. به بیان دیگر، زیر ساختهای زیست محیطی به طور مثبتی فرم شهری و الگوی رشد شهری را بیان می کند و خدمات اکوسیستم پایدار ضروری، برای شهر و مردم امنیت می بخشد. به طور سنتی، المانهای سبز و لندسکیپ به طور منفی از طریق زیر ساختهای معماری ساخته شده تعریف می شود، و به طور مثبت تعریف زیر ساختهای زیست محیطی به خاطر خدمات زیست محیطی و یکپارچگی فرهنگی زمین، الگوی رشد شهری و شکل شهری را به صورت منفی بیان می کنند. زیرساختهای زیست محیطی، پلی بین لندسکیپ شهری، رشته های اکولوژی به خصوص اکولوژی محیط زیست هستند و ایده خدمات اکوسیستم و توسعه پایدار را بر فرار می کنند. این پلی بین توسعه هوشمند و حفاظت هوشمند است.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید