Landscape Architecture

فشار بر موفقیت

 در جامعه رقابتی، سرمایه های اقتصادی غالب، تاثیر بر تصویب مفاهیم موفقیت دارد.صرفنظر از آنکه یک پروژه در چه فازی است و چه هدفی را دنبال می کند، به پروژه وهمچنین کسانی که آن را تضمین می کنند ارزش باید داده شود.به این منظور ما نیاز داریم خودمان را در جامعه ای که منعکس کننده دیدگاه منحصر به فرد سود یابی است ببینیم. اگرچه ،معماران لندسکیپ، بدون شک ذهن تجسم ارگانیکی، خود مختارو روند گرایی از پروژههای خود دارند،اما آنها فاقد ابزار برای به چالش کشیدن گفته های طبیعی، البته تحمیل شده در چارچوبهای زمانی هستند. در این شرایط، تئوری و عمل از هم جدا می شوند،نظریه به سختی می تواند به عمل برسد. از سوی دیگر، پیشنهادات درباره فرایندهای زیست محیطی و چرخه مواد، در باره انعطاف پذیری پایدار، واکنش و برنامه ریزی می تواند در مورد لغوتضاد بین روستاو شهر - فقیر و غنی در صورت طبیعی و مصنوعی باشند. و از سوی دیگر ، هیچ  برنامه پایداری دارای اعتبار نیست اگر به طور پایدار دنبال منافع سرمایه گذاران و وعده ارضا آنها بسیار بهتر از دیروز در مدت کوتاه نباشد- کسانی که در حال حاضر برنامه ریزی برای رسیدن سریع پول کرده اند.  به دلیل فقدان قوانین خاص خود که هدف اعتبار بخشیدن به تخصص با مشروعیت در میان مدت و بلند مدت است باید تسلیم تقریبا بدون قید و شرط خواسته های اقتصادی باشند. تصورغالب این است که مصرف بیش از اندازه ارزشها و ادراک، صرفا به دلیل یک مشکل ارتباطی است. اگر سرمایه با پایداری انعطاف پذیری یا روند های باز متقاعد شود، ( سر مایه گذاری بلند مدت در مقابل حرص و آز کوتاه مدت) آمادگی بدون قید و شرط سازگار با شرایط و موفقیت در شرایط موجود است. رفتار این نوع پیش فرض این است که ما جهان اقتصاد پیشنهاد شده را بینیم.

   + نسترن ; ٢:۳٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٩ امرداد ،۱۳٩۱
comment نظرات ()